دوشنبه 1 بهمن 1397
جستجو در سایت:

رتبه علمی: علمی- ترویجی

زمینه علمی: فنی- مهندسی

زبان: فارسی

قطع و اندازه: A4

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی شیمی ایران

 1735-5400:(ISSN) شاپا

 2008-2797:EISSN

ترتیب انتشار: دوماهنامه

مدیر مسئول: دکتر وحید تقی ­خانی

سردبیر: دکتر جلال شایگان

کادر اجرایی: لیلا صدفی نژاد، مهندس مریم السادات میرعارفین

ویراستار: بهرام معلمی

طراحی و صفحه­آرایی: ناهید آقامیرزایی