دوشنبه 1 بهمن 1397
جستجو در سایت:
راهنمای نگارش مقالات

فرمت نگارش مقالات فارسي

·     عهده دار مکاتبات مي تواند از اعضاي هيأت علمي و يا شاغل در ساير مؤسسات باشد.

·   مقالات با نرم افزارword  روي كاغذA4  به صورت تك ستوني و تك رويه تايپ شود. براي بخش فارسي مقالات از قلم نازنين 14 و متن لاتين آن از قلم 12 Times New Roman استفاده شود. جداول , نمودارها و شكلها داخل متن و به صورت فارسي باشد . در صورت استفاده از نرم افزار حتماً بايد مرجع آن مشخص شود .

·     كلمات انگليسي داخل متن  به صورت Foot note  آورده شود.

·   صفحه آرايي: حاشيه بالاي صفحه اول 5 سانتيمتر و در صفحات ديگر 5/2 سانتيمتر باشد . فاصله خطوط به صورت single  و متن از سمت راست و چپ justify تنظيم شود.

·     بخش هاي هر مقاله به ترتيب زير است:

1-   عنوان مقاله : كوتاه و معرف محتوي مقاله باشد و از 15 كلمه تجاوز نكند.  ضخیم)Bzar 18(

2-  اسم يا اسامي و عناوين علمي نويسندگان : عهده دار مكاتبات با علامت*  مشخص گردد.( قلم نازنين 12 ضخيم )

3- آدرس نويسندگان: نازنين 11 نازك و در زير آن پيام نگار(آدرس الكترونيكي) عهده دار مكاتبات   

ترتيب نوشتن آدرس فارسي و انگلیسی به ترتيب: مرتبه علمی و رشته دانش اموختگی برای اعضای هیئت علمی و مقطع به همراه رشته دانش آموختگی یا دانشجویی  برای دانشجویان و شاغلین صنعت، نام محل اشتغال یا تحصیل

توجه: آدرس کامل عهده دار مکاتبات در پاورقی صفحه اول و به ترتیب شامل: نام شهر، نام محل اشتغال، نام دانشکده یا بخش تخصصی، نام گروه یا آزمایشگاه

4- چكيده : متن چكيده در حداكثر 150 كلمه ، به صورت تك ستوني و حاوي نكات اصلي و نتايج مقاله باشد.(نازنين 12 ضخيم).

5-  كلمات كليدي: حداكثر 10 كلمه ( نازنين 14ضخيم )

v     قسمتهاي 1 تا 5 به انگليسي در انتهاي مقاله حتماً آورده شود.

6- متن اصلي: با مقدمه آغاز وبا نتيجه گيري پايان مي يابد. بسته به نوع مقاله داراي بخش هاي نظري، شرح دستگاه، روش آزمايش، روش حل، يا محاسبه و نتايج است كه به صورت تك ستوني با قلم نازنين 14 نازك و 12 Times New Roman  نازك و فواصل بين خطوط به صورت single  نگارش مي شود. تيترهاي متن مقاله با قلم نازنين 18ضخیم مي باشد. جدول ها وشكل ها به ترتيب،  شماره گذاري و عناوين جدول  ها در بالاي هر جدول و عناوين شكل ها در زير هر شكل آورده شود جدول ها و شكلها gray scale  ارائه شوند و براي تمايز در شكلها به جاي رنگهاي گوناگون از اشكال گوناگون استفاده شود.كلمات انگليسي داخل متن شامل نام مواد، اسامي دانشمندان ،عناوين محورهاي افقي و عمودي در نمودارها و ...به جز حروف اختصاري انگليسي و واحدها با معادل فارسي جايگزين و در صورت لزوم در پاورقي معادل انگليسي ذكر شود.

توجه: تمام عنوان ها از مقدمه تا تشکر و قدردانی، شماره گذاری شوند.­

7-   نتيجه گيري کلی

8- تشكر وقدرداني: در صورت نياز

9- مراجع : منابع مورد استفاده در متن به ترتيب شماره در داخل كروشه[  ]  مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره اي كه در متن مشخص شده است و به ترتيب نام نويسنده يا نويسندگان،نام اثر(داخل علامت گيومه" ")، نام مجله و يا عنوان كتاب  ، شماره مجله يا نوبت نشر، شماره صفحات و تاريخ نشر با مراعات استانداردهاي رايج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.     

                                                                           

                                                                            با تشكر

                                                                       نشريه مهندسي شيمي ايران